سایت های ما

فدراسیون جهانی تای کیک بوکسینگ

فدراسیون جهانی تای کیک بوکسینگ

فدراسیون جهانی تای کیک بوکسینگ

مهدی رودگر متولد 26/05/1351 تهران مسئولیت سبک تای کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی را از سال 1384 با مجوز از فدراسیون ورزشهای رزمی به عهده گرفته است.این سبک در حال حاضر 1000 هنرجوی رسمی در ایران دارد.

درباره فدراسیون جهانی موی تای کیک بوکسینگ :

http://wfac.be

مهدی رودگر متولد 26/05/1351 تهران مسئولیت سبک تای کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی را از سال 1384 با مجوز از فدراسیون ورزشهای رزمی به عهده گرفته است.این سبک در حال حاظر 1000 هنرجوی رسمی در ایران دارد.